Izjava o privatnosti

Svrha Izjave o privatnosti

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na rukovanje podacima o ličnosti u skladu sa švajcarskim Zakonom o zaštiti podataka [Datenschutzgesetz, DSG] od strane SCHILLER AG, Altgasse 68, 6341 Baar, Switzerland (Švajcarska), (u daljem tekstu: SCHILLER, mi ili nas).

Napominjemo da druge politike privatnosti ili opšti uslovi, uslovi učešća i slični dokumenti mogu regulisati konkretne teme iz domena zaštite podataka.

Ovu izjavu o privatnosti možemo izmeniti u bilo kom trenutku, bez obaveštenja. Aktuelnu verziju uvek možete pronaći na našem veb-sajtu.

Osnova za obradu podataka
Podatke o ličnosti obrađujemo po raznim zakonskim osnovama:

 • na osnovu predstojećih ili započetih ugovornih odnosa;
 • po potrebi u cilju zaštite legitimnih interesa kompanije SCHILLER;
 • u cilju ispunjenja zakonskih obaveza; kao i
 • na osnovu pristanka, kada je to prikladno.

Rukovalac podacima i podaci za kontakt

SCHILLER AG je rukovalac obrade podataka opisane u ovoj izjavi o privatnosti, osim ako vas u određenim slučajevima drugačije obavestimo. Sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka možete nam uputiti putem sledećih podataka za kontakt:

SCHILLER AG
Altgasse 68
6341 Baar
Switzerland (Švajcarska)
Tel: +41 41 766 42 42
E-pošta: info@schiller.ch

Svrha obrade podataka

SCHILLER podatke o ličnosti datih lica (u daljem tekstu: lica na koja se podaci odnose) obrađuje u sledeće svrhe:

 • u svrhe sklapanja ugovora, konkretno, u svrhe utvrđivanja cena i pregovora (na zakonskoj osnovi predstojećeg ili započetog ugovornog odnosa, ako je ugovorna strana lice na koje se podaci odnose, u suprotnom, na osnovu naših legitimnih interesa pregovaranja i sklapanja poslovnih ugovora);
 • za ispunjenje ugovornih obaveza, kao i za ostvarivanje ugovornih prava iz zaključenih ugovora, naročito za isporuku naručenih proizvoda, za obradu upita kupaca, u svrhe naplate itd. (na zakonskoj osnovi predstojećeg ili započetog ugovornog odnosa, ako je ugovorna strana lice na koje se podaci odnose, u suprotnom, na osnovu naših legitimnih interesa pregovaranja obezbeđivanja pravilnog izvršenja naših ugovora);
 • u svrhe korespondencije u vezi s ugovornim odnosima ili na inicijativu lica na koja se podaci odnose (na zakonskoj osnovi predstojećeg ili započetog ugovornog odnosa, ako je podnosilac zahteva lice na koje se podaci odnose, u suprotnom, na osnovu naših legitimnih interesa obezbeđivanja pravilnog izvršenja naših ugovora);
 • radi rukovanja prijavama kandidata u sklopu naših postupaka zapošljavanja (na zakonskoj osnovi predstojećeg ili sklopljenog ugovornog odnosa kada je podnosilac zahteva lice na koje se podaci odnose, u suprotnom, na osnovu naših legitimnih interesa da angažujemo kvalifikovano osoblje);
 • u svrhe računovodstva i arhiviranja, kao i za ispunjenje zakonskih obaveza (na zakonskoj osnovi usaglašenosti sa zakonskim obavezama);
 • za vođenje veb-sajta kompanije SCHILLER (na osnovu naših legitimnih interesa radi prezentovanja robe i usluga koje nudimo (potencijalnim) kupcima);
 • u reklamne svrhe i radi marketinških poduhvata, naročito radi distribucije biltena, pri čemu se može pribaviti posebna saglasnost u skladu s važećim zakonima (na osnovu takve saglasnosti ako je data, u suprotnom, na osnovu našeg legitimnog interesa prezentovanja robe i usluga koje nudimo (potencijalnim) kupcima).

Kategorije datih podataka o ličnosti

Kako bismo mogli da vam prikažemo odgovarajuće informacije na našem sajtu, obrađujemo sledeće podatke koje nam pružate putem internet pregledača:

 • adresa veb-stranice na ovom sajtu koju ste posetili;
 • adresa veb-stranice koju ste posetili neposredno pre toga, ako postoji (u daljem tekstu: izvor);
 • datum i vreme vaše posete;
 • svojstva vašeg uređaja, naročito njegov operativni sistem, pregledač koji koristite i veličina prozora vašeg pregledača; i
 • IP adresa vašeg uređaja na internetu.

U cilju prepoznavanja vas kao korisnika veb-sajta, možemo koristiti i jedinstvene identifikatore kao što je opisano u daljem tekstu u našoj izjavi o korišćenju kolačića i dodataka.

Prava lica na koja se podaci odnose

U vezi s obradom podataka o ličnosti, lica na koja se podaci odnose imaju sledeća prava. Napominjemo da postojanje i obim tih prava mogu da se razlikuju u zavisnosti od konkretnih primenjivih zakona o zaštiti podataka:

 • Informisanje: Lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od kompanije SCHILLER saznaju da li i/ili koje njihove podatke o ličnosti obrađuje. U tu svrhu moguće je upućivanje zahteva za informacije.
 • Ispravljanje: Ako su podaci o ličnosti netačni, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju ispravljanje.
 • Prigovor: Ako se obrada podataka o ličnosti zasniva na legitimnim interesima kompanije SCHILLER, lica na koja se podaci odnose mogu da ulože prigovor na takvu obradu svojih podataka o ličnosti po osnovu svoje konkretne situacije. Podatke možemo nastaviti da obrađujemo i uprkos prigovoru, ako imamo ubedljive legitimne osnove za obradu koje prevladavaju interese, prava i slobode lica na koja se podaci odnose, odnosno u cilju utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva. U situacijama kada lica na koja se podaci odnose ulože prigovor na obradu podataka u svrhe direktnog marketinga, više nećemo obrađivati podatke o ličnosti u takve svrhe. Na obradu po drugim zakonskim osnovama prigovori ne utiču.
 • Povlačenje saglasnosti: Ako se obrada podataka o ličnosti zasniva na saglasnosti lica na koje se podaci odnose, to lice u svakom trenutku može da povuče svoju saglasnost. Na obradu po drugim osnovama ne utiče povlačenje saglasnosti. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade zasnovane na saglasnosti koja je izvršena do povlačenja.
 • Ograničavanje: Pod određenim uslovima, lice na koje se podaci odnose može da zahteva ograničavanje obrade svojih podataka o ličnosti. To npr. važi ako lice na koje se podaci odnose ospori tačnost podataka, na period koji će nam omogućiti da proverimo tačnost podataka o ličnosti. Imajte na umu da to može da ograniči ili čak onemogući pružanje usluga od strane kompanije SCHILLER.
 • Prenosivost podataka: U zavisnosti od važećeg zakona o zaštiti podataka, podaci o ličnosti koje nam dostavi lice na koje se podaci odnose mogu se preuzeti u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i mogu se ponovo koristiti ili proslediti drugom rukovaocu podataka, pod uslovom da to ne utiče negativno na prava i slobode drugih lica.
 • Brisanje: Lice na koje se podaci odnose ima zakonsko pravo da ostvari brisanje svojih podataka o ličnosti, naročito ako ti podaci više nisu neophodni za svrhu zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani. U svakom slučaju, dalje korišćenje iz zakonskih razloga, kao i u svrhu potvrde, ostvarivanja i odbrane pravnih zahteva ostaje rezervisano.
 • Žalbe: Lica na koja se podaci odnose imaju pravo da ulože žalbu nadzornom organu.

Ostali primaoci podataka o ličnosti

SCHILLER može da koristi spoljne pružaoce usluga kao vršioce obrade podataka. Tipični primeri obuhvataju partnere za distribuciju, spoljne pružaoce IT usluga, spoljne konsultante ili spoljne pružaoce komercijalnih usluga. Pored toga, prenos podataka o ličnosti u okviru grupe SCHILLER moguć je u obimu koji dozvoljavaju važeći zakonski propisi.

Pored toga, obelodanjivanje podataka o ličnosti javnim organima rezervisano je za pravne razloge ili izvršenje i obradu gonjenja u pogledu pravnih zahteva.

Mesto obrade podataka

Podatke možemo deliti s licima, organima, organizacijama, kompanijama ili drugim subjektima u inostranstvu. Konkretno, podatke o ličnosti možemo prenositi u sve zemlje u kojima SCHILLER predstavljaju pridružena ili zavisna društva ili druge kancelarije i predstavništva, kao i u zemlje u kojima naši pružaoci usluga obrađuju podatke o ličnosti.

Ako se primalac podataka nalazi u zemlji sa nedovoljnom zakonskom zaštitom podataka, primaoca ugovorno obavezujemo da obezbedi odgovarajuće mere zaštite podataka o ličnosti koji se obrađuju. U tu svrhu možemo koristiti izmenjene standardne ugovorne klauzule Evropske komisije, koje su dostupne ovde: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj, osim ako se na primaoca već ne odnosi zakonski priznat skup pravila kojima se obezbeđuju adekvatne mere zaštite.

Trajanje čuvanja podataka o ličnosti

Vaše podatke obrađujemo i čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje naših ugovornih ili zakonskih obaveza, ili za ispunjenje svrha obrade, npr. tokom čitavog poslovnog odnosa (od započinjanja, obrade, do prekida ugovora) i nakon toga prema zakonskim obavezama čuvanja dokumentacije. U tom kontekstu, podatke o ličnosti možemo čuvati u periodu tokom kog mogu da se pojave zahtevi prema našoj kompaniji i u obimu u kom smo inače po zakonu dužni da to činimo ili u meri u kojoj nam legitimni poslovni interesi to dozvoljavaju (npr. radi čuvanja evidencije i dokumentacije). Čim nam vaši podaci više ne budu bili potrebni za gorenavedene svrhe, iz principa ćemo ih izbrisati ili anonimizovati, u obimu u kom je to moguće. Što se tiče operativnih podataka (npr. sistemski zapisi i evidencija) generalno se primenjuju kraći periodi čuvanja od dvanaest meseci.

Bezbednost podataka

Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere u cilju zaštite vaših podataka od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe. Unapred uzimamo u obzir zaštitu podataka o ličnosti prilikom dizajniranja ili odabira hardvera, softvera ili procesa, koristeći odgovarajuće tehničke i organizacione mere. Nadalje, primenjujemo podrazumevana podešavanja orijentisana na zaštitu podataka.

Obaveza pružanja podataka o ličnosti

Tokom našeg poslovnog odnosa, morate da pružate one podatke o ličnosti koji su neophodni za započinjanje i izvršenje poslovnog odnosa i ispunjenje povezanih ugovornih obaveza (generalno niste u zakonskoj obavezi da nam pružate podatke). Bez tih neophodnih podataka, generalno ne bismo bili u mogućnosti da zaključimo ili izvršimo ugovor s vama (ili sa subjektom ili licem koje zastupate).

Kolačići, Google analitika i dodaci

Ovaj veb-sajt koristi kolačiće i Google analitiku, kao i razne dodatke za društvene mreže. Više informacija potražite u detaljima naše izjave o korišćenju kolačića i dodataka.

Kontakt

Za upite u vezi s obradom podataka o ličnosti, kao i u vezi s ostvarivanjem prava, dostupni smo licima na koja se podaci odnose na adresi info@schiller.ch. Potrudićemo se da blagovremeno obradimo pristigle upite.


Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.