Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje SCHILLER d.o.o. Beograd, Srbija

1. Opšte o uslovima

1.1. Smatraće se da je ugovor stupio na snagu nakon prijema pismenog obaveštenja od prodavca da je prihvatio narudžbinu;
1.2. Ponude koje ne predviđaju vreme za prihvat neće biti obavezujuće za Schiller d.o.o;
1.3. Ovi opšti uslovi prodaje biće obavezujući ukoliko je to naznačeno u ponudi ili potvrdi porudžbine. Bilo kakvi uslovi stipulisani od strane klijenta koji su u suprotnosti sa ovim opštim uslovima prodaje biće važeći samo ukoliko je to jasno iskazano od strane prodavca.

2. Lokalno zakonodavstvo u zemlji destinacije i sigurnosni uređaji

2.1. Kupac je u obavezi, najkasnije kada predaje porudžbinu, da skrene pažnju prodavcu na standarde i zakonske odredbe koje su primenjive na porudžbinu i servisne usluge, i to kako na samu transakciju, tako i na zdravlje i bezbednost na radu osoblja;
2.2. Ukoliko se jasno ne ugovori drugačije, prodata roba i pružene usluge će biti u skladu sa onim standardima i zakonskim odredbama koji su primenjivi u sedištu kupca, a o kojima je prodavac bio informisan. Dodatni ili drugačiji bezbednosni uređaji biće obezbeđeni samo ukoliko se jasno to i ugovori.

3. Cene

3.1. Ukoliko se drugačije ne dogovori, smatraće se da je ugovorena neto cena na kapiji prodavca, u dinarima ili eurima, bez ikakvog popusta. Bilo kakve dodatne troškove kao što su, ali ne ograničavajući se samo na njih, troškovi transporta, premije osiguranja, naknade za izvoz, tranzit, uvoz i ostale dozvole, kao i svi sertifikati, će snositi kupac.

4. Uslovi plaćanja

4.1. Plaćanje mora biti izvršeno od strane kupca prodavcu u sedištu prodavca, u skladu sa dogovorenim uslovima plaćanja, bez bilo kakvih umanjenja ili kasa skonta, troškova, taksi, naknada, dažbina, carina i slično. Smatraće se da je plaćanje izvršeno kada dinari ili euri butu slobodni i na raspolaganju na računu prodavca u njegovom sedištu. Ukoliko je ugovoreno plaćanje menicama, kupac snosi trošak diskonta menica, takse i troškove naplate;
4.2. Datumi plaćanja moraju biti ispoštovani čak i ukoliko transport, isporuka, podizanje, komisioniranje ili preuzimanje robe ili usluga bude odloženo ili sprečeno iz razloga koji su van kontrole prodavca, ili ukoliko nebitni delovi nedostaju, ili ukoliko se mora izvesti post-prodajni rad koji ne sprečava kupca da koristi kupljenu robu;
4.3. Ukoliko nije izvršeno plaćanje unapred ili ukoliko kupac nije dostavio ugovorena sredstva obezbeđenja u skladu sa uslovima iz ugovora, prodavac je ovlašten da zadrži ili da okonča ugovor, i u oba slučaja zadržava pravo da zahteva naknadu štete;
4.4. Ukoliko kupac kasni sa plaćanjem iz bilo kog razloga, ili ukoliko prodavac ima osnova da bude ozbiljno zabrinut da neće primiti ukupno plaćanje ili da plaćanje neće biti izvršeno u ugovorenim rokovima usled okolnosti koje su nastale od dana zaključenja ugovora, prodavac, bez ograničavanja prava predviđenih u zakonu, ima pravo da odbije dalje izvršenje ugovora i da zadrži ugovorenu isporuku robe dok se ne ugovore novi uslovi za plaćanje i isporuku kao i dok prodavac ne dobije odgovarajuća obezbeđenja plaćanja. Ukoliko takav dogovor ne može biti postignut u razumnim rokovima, ili u slučaju da prodavac ne dobije odgovarajuće obezbeđenje plaćanja, prodavac će biti ovlašten da raskine ugovor i traži naknadu štete.
4.5. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem robe, biće odgovoran, bez bilo kakvog posebnog obaveštenja, za kamate koje će se obračunavati od ugovorenog datuma kada je trebalo izvršiti plaćanje po stopi koja zavisi od uslova koji važe u sedištu prodavca. Prodavac zadržava pravo da traži i druge vrste štete.

5. Zadržavanje prava svojine

5.1. Prodavac ostaje vlasnik robe dok god nije primio celokupnu kupoprodajnu cenu u skladu sa ugovorom;
5.2. Tokom perioda zadržavanja prava svojine kupac će, o svom trošku, održavati robu u ispravnom stanju i osigurati je u korist prodavca protiv krađe, oštećenja, požara, poplave i sličnih rizika. Takođe će preduzeti mere kojim će obezbediti da svojina prodavca ni na koji način ne bude prejudicirana.

6. Rokovi za isporuku

6.1. Rokovi za isporuku se računaju od trenutka potpisivanja ugovora ili drugog dokumenta koji stvara obavezu za prodavca i ispunjenja svih formalnosti kao što su, ne ograničavajući se samo na iste, obezbeđivanje izvoznih, uvoznih, tranzitnih i odobrenja za plaćanje, plaćanja odmah po narudžbini, pribavljanja sredstava obezbeđenja, te dok se ne obezbede glavni tehnički uslovi. Smatraće se da je rok za isporuku ispoštovan od strane prodavca ukoliko prodavac pošalje kupcu obaveštenje da je spreman za isporuku u ugovorenom roku;
6.2. Ispunjenje ugovorenih rokova isporuke uslovljeno je ispunjenjem ugovornih obaveza od strane kupca;
6.3. Rokovi isporuke mogu razumno da se produže:
6.3.1. Ukoliko kupac ne pruži na vreme ugovorenu informaciju prodavcu, ili ukoliko kupac naknadno istu izmeni, čime prouzroči odlaganje isporuke dobara ili usluga;
6.3.2. Ukoliko se pojave prepreke na koje prodavac ne može da utiče niti da ih spreči uprkos tome što je postupao sa pažnjom dobrog domaćina, bez obzira da li te prepreke utiču na prodavca, kupca ili treću stranu. Takve prepreke uključuju, ali bez ograničenja samo na njih, epidemije, mobilizacije, ratove, revolucije, ozbiljne prekide radova, nesreće, sukobe na radu, kasnu ili nepotpunu isporuku od strane podizvođača sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda, ukoliko se javi potreba da se zameni važan deo, ukoliko dođe do aktivnosti vlasti ili propusta od strane bilo koje državnog ili javnog tela, prirodnih katastrofa ili božijih dela;
6.3.3. Ukoliko kupac ili treća strana kasni sa izvođenjem radova koje on mora da izvede, ili ukoliko kasni sa ispunjavanjem ugovornih obaveza, posebno ukoliko kupac kasni sa plaćanjem.

7. Pakovanje

7.1. Posebno pakovanje će se posebno naplatiti od strane prodavca i kupac neće imati pravo na povraćaj. Ipak, ukoliko prodavac deklariše da je pakovanje njegovo vlasništvo, takvo pakovanje će se vratiti od strane kupca u mesto odakle je poslato, o trošku kupca.

8. Prelazak prava i rizika

8.1. Ukoliko se drugačije ne dogovori, prava i rizik na robi prelaze na kupca u trenutku izlaska sa kapije prodavca.
8.2. Ukoliko se isporuka odloži na zahtev kupca ili iz razloga koji izlaze iz kontrole prodavca, rizik na robi prelazi na kupca u trenutku kada je originalno predviđeno da se izvrši isporuka. Od tog momenta na dalje, roba će biti skladištena i osigurana na trošak i rizik kupca.

9. Špedicija, transport i osiguranje

9.1. Prodavac mora da bude na vreme obavešten o specijalnim zahtevima koji se tiču špedicije, transporta i osiguranja. Kupac snosi teret i rizik transporta. Obaveza je kupca da odmah po prijemu robe ili transportnih dokumenata podnese poslednjem prevozniku bilo kakve primedbe vezane za špediciju i transport;
9.2. Kupac odgovara za ugovaranje osiguranja od bilo koje vrste rizika.

10. Pregled i preuzimanje robe i usluga

10.1. Dok god je to redovna praksa, prodavac će pregledati robu i usluge pre isporuke. Ukoliko kupac zahteva dalje testiranje, ono mora biti jasno ugovoreno i plaćeno od strane kupca.
10.2. Kupac će pregledati robu i usluge u roku od 14 dana od dana ispruke i odmah obavestiti prodavca o bilo kom nedostatku, pismeno. Ukoliko kupac propusti da učini isto, smatraće se da je preuzeo ispravne robu i usluge.

11. Pravo regresa prodavca

11.1.    Ukoliko dođe do bilo kakve štete na stvarima ili povreda kod trećih osoba, a usled radnji ili propuštanja od strane kupca ili osoba koje je on angažovao da ispune njegove obaveze, te ukoliko se zbog te štete ili povreda treće lice obrati prodavcu sa zahtevom za naknadu, prodavac zadržava pravo regresa prema kupcu.

12. Nadležnost

12.1.    Kao mesto nadležnosti za rešavanje bilo kog odnosa proisteklog iz ugovora, bilo za prodavca bilo za kupca, ugovara se sedište prodavca. Prodavac zadržava pravo da tuži kupca u mestu njegovog sedišta.