Izjava o zaštiti podataka

Svrha izjave o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka se odnosi na rukovanje ličnim podacima fizičkih lica u svrhu DSG [Zakon o zaštiti podataka] u pogledu klijenata i drugih zainteresovanih lica od strane kompanije SCHILLER AG, Altgasse 68, 6341 Baar, Švajcarska (u daljem tekstu „SCHILLER“, „mi“ ili „nas“).

Imajte u vidu da ova izjava o zaštiti podataka može da bude podložna promenama. Ukoliko se planiraju promene, obavestićemo vas shodno tome u svakom pojedinačnom slučaju.

Osnov za obradu podataka

Lične podatke obrađujemo po različitim osnovama:

 • Po osnovu predstojećih ili započetih ugovornih odnosa;
 • Ako je to neophodno u cilju zaštite legitiminih interesa kompanije SCHILLER;
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza; kao i
 • Kada je to prikladno, po osnovu saglasnosti.

Svrhe obrade podataka

Kompanija SCHILLER obrađuje lične podatke relevantnih privatnih lica („relevantna lica“) u sledeće svrhe:

 • Radi zaključivanja ugovora, naročito u svrhe dostavljanja ponuda i pregovaranja;
 • U svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, kao i radi korišćenja ugovornih prava iz zaključenih ugovora, naročito za isporuku naručenih proizvoda, za obradu upita klijenata, u svrhu naplate itd;
 • Radi komunikacije u vezi sa ugovornim odnosima ili na inicijativu relevantnih lica;
 • U okviru prijava za organe koji se oglašavaju na internetu radi sprovođenja procesa regrutovanja;
 • U računovodstvene i svrhe arhiviranja, kao i radi ispunjavanja zakonskih zahteva;
 • Za rukovanje veb lokacijom kompanije SCHILLER;
 • U svrhe oglašavanja i za marketinške mere, naročito distribuciju biltena, pri čemu se može dobiti zasebna saglasnost u skladu sa važećim zakonima.

Prava relevantnih lica

U vezi sa obradom ličnih podataka, relevantna lica navedena u nastavku po zakonu imaju sledeća prava. Imajte u vidu da se njihovo postojanje i obim mogu razlikovati u zavisnosti od konkretnih važećih zakonskih propisa o zaštiti podataka:

 • Informacija: Relevantna lica imaju pravo da od kompanije SCHILLER saznaju da li i/ili koje lične podatke ona obrađuje. U ovu svrhu se mogu podnositi zahtevi za dostavljanje informacija.
 • Ispravka: Ako lični podaci nisu tačni, relevantna lica imaju zakonsko pravo na ispravku.
 • Prigovor: Ako je obrada ličnih podataka zasnovana na legitimnim interesima kompanije SCHILLER, relevantna lica mogu da ulože prigovor na obradu njihovih ličnih podataka. Ovo će važiti samo u slučaju da su ta lica u takvoj naročitoj situaciju u kojoj njihovi lični interesi sprečavaju obradu njihovih ličnih podataka. I ovde kompanija SCHILLER zadržava pravo na razloge koji su obavezujući i primarni. Imajte u vidu i da relevantna lica mogu da ulože prigovor na korišćenje njihovih ličnih podataka za direktnu poštu. Prigovori ne utiču na obradu zasnovanu na drugim razlozima.
 • Povlačenje saglasnosti: Ako je obrada ličnih podataka zasnovana na saglasnosti relevantnih lica, relevantno lice može da povuče tu saglasnost. Povlačenje saglasnosti ne utiče na obradu po drugim osnovima. Povlačenje saglasnosti se odnosi samo na budućnost.
 • Ograničavanje: Pod određenim uslovima, relevantno lice može da zahteva ograničavanje obrade njegovih ličnih podataka. To se događa ukoliko se, na primer, sumnja u tačnost podataka. Imajte u vidu da to može da ograniči ili čak onemogući pružanje usluga od strane kompanije SCHILLER.
 • Prenosivost podataka: U zavisnosti od važećeg zakona o zaštiti podataka, lični podaci koje nam je dostavilo relevantno lice mogu da budu vraćeni u uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i ponovo korišćeni, shodno značajnim sukobljenim interesima.
 • Brisanje: Relevantno lice ima zakonsko pravo na brisanje njegovih ličnih podataka ukoliko oni više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili u slučaju opravdanog prigovora. U svakom slučaju, pravo na korišćenje iz zakonskih razloga, kao i na podnošenje, sprovođenje i odbranu pravnih zahteva ostaje zadržano.
 • Žalbe: Takođe vas obaveštavamo da, u zavisnosti od važećeg zakona o zaštiti podataka, relevantna lica mogu imati zakonsko pravo na podnošenje žalbe nadležnom organu za zaštitu podataka ukoliko nisu saglasna sa rukovanjem njihovim ličnim podacima.
Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.
Diese Cookie-Tabelle wurde erstellt und aktualisiert von der CookieFirst consent management platform.

Drugi primaoci ličnih podataka

Naročito, kompanija SCHILLER može da koristi pružaoce usluga ili, u organizacione svrhe, eksterne pružaoce usluga kao obrađivače podataka o narudžbinama. Tipični primeri uključuju distributere, eksterne pružaoce IT usluga, eksterne konsultante ili eksterne pružaoce komercijalnih usluga. Pored toga, moguć je i prenos ličnih podataka u okviru SCHILLER Grupe. Zaštita podataka uvek ostaje zagarantovana.

Uz to, kompanija zadržava pravo na otkrivanje ličnih podataka državnim organima iz pravnih razloga ili u cilju sprovođenja i podnošenja zakonskih zahteva.

Mesto obrade podataka

Obrada podataka od strane kompanije SCHILLER se generalno vrši u Švajcarskoj ili u zemlji ogranka/zavisnog društva kompanije SCHILLER nadležnih za dato pitanje. Pored toga, moguće je i otkrivanje ličnih podataka u inostranstvu. Objavljivanje se vrši u zemljama koje imaju jednak nivo zaštite podataka ili se primenjuju odgovarajuće garancije za obradu podataka, ili u svetlu saglasnosti relevantnog lica.

Stojimo vam na raspolaganju ako imate bilo kakva pitanja.

Trajanje čuvanja ličnih podataka

Lični podaci relevantnih lica se čuvaju onoliko dugo koliko je to neophodno za ispunjavanje svrhe obrade ili onoliko dugo koliko kompanija SCHILLER ima legitimni interes da to čini. Naročito, zakonom propisani periodi čuvanja takođe su presudni za skladištenje relevantnih poslovnih dokumenata.

Kolačići, Google Analytics i dodatne komponente

Ova veb lokacija koristi kolačiće i Google Analytics, kao i različite dodatne komponente društvenih medija. Za više informacija pogledajte našu izjavu o korišćenju kolačića i dodatnih komponenti.

Kontakt

Za upite u vezi sa obradom ličnih podataka, kao i za rešavanje zahteva, sa zadovoljstvom ćemo se naći na raspolaganju zainteresovanim licima na info@schiller.ch. Nastojimo da dostavljene zahteve obradimo pravovremeno.